Psykoterapiapalvelut
Marita Huuskonen


Yksilö- pari- ja perheterapia
Riippuvuuksien hoito
Työnohjaus

Marita

Marita Huuskonen

Olen Marita Huuskonen, 49 -vuotias, kahden täysi-ikäisten poikien ja uusperheen äiti. Koulutukseltani olen Valviran laillistama psykoterapeutti, erityistason perheterapeutti (valm. 2003). Pohjakoulutukseltani olen ennaltaehkäisevä päihdetyöntekijä. Työhistoriani aikana olen työskennellyt päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kanssa ja vahvuuksiani on mm. erilaisten riippuvuuksien hoitaminen.

Olen tuottanut hoitopalveluja päihdeongelmaisille sekä heidän läheisilleen. Yksilö-, pari-, ja ryhmäterapiapalveluita olen tarjonnut laitos- ja avokuntoutusasiakkaille. Lisäksi olen toiminut Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa/lastensuojelun perhehoidossa sosiaalityöntekijänä.

Toimin sijaisperheiden tukemisessa, syntymävanhempien kuntoutuksen tukemisessa, perhehoitajien valmentajana sekä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa lapsen palveluiden järjestämiseksi. Olen työskennellyt yli 20 vuotta perheiden ja lasten/nuorten parissa kohdaten monenlaisia ihmisiä auttaen heitä ratkomaan elämässä tulleita vaikeita asioita.

Tällä hetkellä toimin psykoterapeuttina sekä työnohjaajana Oulussa sekä Kuusamossa ja Taivalkoskella.

Psykoterapia

Psykoterapia on mielenterveyden häiriöiden psykologinen hoitomuoto. Erilaiset psyykkiseen vointiin liittyvät ongelmat ovat varsin yleisiä ja psykoterapiaan hakeutuu hyvin erilaisia ihmisiä monenlaisten syiden vuoksi. Joskus kyseessä voi olla tavanomaista kuormittavampi ja stressaavampi elämäntilanne, johon ihminen toivoo tukea ja selviytymiskeinoja. Toisaalta joskus esimerkiksi ihmissuhteisiin, ahdistuneisuuteen tai matalaan mielialaan liittyvät haasteet ovat voineet jatkua jo pitkään. Pitkittyessään oireet alkavat helposti kuormittaa opiskelu- ja työkykyä sekä vähentää tyytyväisyyttä omaan elämään. Oireet voivat myöskin altistaa erilaisten päihteidenkäytölle.

Osa ihmisistä saattaa kokea ulkopuoliseen apuun turvautumisen kiusallisena tai nolona, minkä vuoksi terapiaan hakeutuminen voi viivästyä. Mielenterveyden ongelmia ei kuitenkaan tarvitse hävetä eikä hoitoon hakeutumista pelätä. Psykoterapian aloittaminen hankalassa elämäntilanteessa kertoo pikemminkin taidokkaasta toiminnasta, jonka avulla ihminen pyrkii parantamaan omaa elämänlaatuaan. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkistä häiriötä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan.


Palvelut

Yksilöterapia
Terapiapalvelut Marita Huuskonen

Psykoterapia on mielenterveysongelmien ja elämän kriisien hoitamista keskustelun avulla psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa. Terapiaan hakeutumisen tavallisimmat syyt ovat ahdistus, masennus, pelot sekä ongelmat ihmissuhteissa, työssä tai opiskelussa. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan.

Psykoterapiaa antavat erillisen psykoterapiakoulutuksen suorittaneet henkilöt, joilla on siihen lupa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira). Luvanvaraisuudella varmistetaan, että psykoterapeutiksi itseään kutsuvilla ammattilaisilla on riittävä koulutus, pätevyys ja sopivuus työskennellä itsenäisesti mielenterveyden häiriöistä kärsivien asiakkaiden kanssa.Pariterapia
Pariterapia Marita Huuskonen

Parit hakeutuvat terapiaan kun kodin tai suhteen ilmapiiri on viilentynyt tai erosta ollaan jo keskusteltu. Aina ei tarvitse olla kyse varsinaisesta parisuhdeongelmasta: taustalla voi olla vaikkapa työväsymystä, joka heijastuu parisuhteeseen.

Parit tulevat terapiaan yleensä kommunikaatio- ja seksuaaliongelmien, eron, uskottomuuden, väkivallan tai päihteiden käytön vuoksi. Apua haetaan myös, kun elämä muuttuu: kumppani jää työttömäksi tai eläkkeelle tai lapsi muuttaa kotoa.

Pariterapiaan tullaan tavallisesti kaksin, mutta joskus puoliso voi käydä yksinkin hakemassa tukea parisuhteen ongelmiin. Tutkimusten mukaan yli 80 prosenttia hyötyy pariterapiasta. Onnistumisia on monenlaisia: Parisuhde opitaan asettamaan elämän ykkösasiaksi tai jos pari päätyy terapiassa eroon, myös taisteleminen loppuu. Terapia on onnistunut, kun apua hakeva pääsee puhumaan tunteistaan, tarpeistaan ja toiveistaan ja keksii sitten itse, miten haluaa jatkossa toimia. Pariterapia voi kestää vaikka vain yhden terapiakäynnin verran. Jo yhden tapaamisen jälkeen voi parisuhteen solmut lähteä avautumaan.


Perheterapia
Perheterapeutti Marita Huuskonen

Perheterapia on menetelmä, jolla tutkitaan ja hoidetaan perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä. Perheterapiaan hakeudutaan vanhemmuuteen, lapsen kasvuun ja kehitykseen ja perheen kriiseihin liittyvissä tilanteissa. Perheterapiasta on apua silloin kun perheen vuorovaikutuksessa on ongelmia tai kun jonkun perheenjäsenen tilanne kuormittaa koko perhettä. Esim. lasten psykoterapiat pitäisivät olla lähtökohtaisesti aina perheterapioita, koska lapsi tarvitsee avukseen koko perheen tuen psykoterapeuttisessa hoitoprosessissaan.

Perheterapiassa tarkastellaan yksittäisten perheenjäsenten yksilöpsykologiaa perhekokonaisuuden lisäksi. Käytännössä perheterapia toteutetaan niin, että terapiaprosessi koostuu tapaamisista, joihin perhe osallistuu erilaisissa kokoonpanoissa. Koko perhe ei välttämättä ole koolla jokaisessa tapaamisessa. Perheterapiassa perheen määrittely ei aina noudata tavanomaisen ydinperheen määritelmää, joiden perusteella esimerkiksi rekisteri-, vero- tai sosiaaliviranomaiset määrittelevät perheen. Myös erilaiset uusperheiden muodot – mukaan lukien esimerkiksi homoseksuaaliset perheet – sisältyvät perheterapian kohteena olevan perheen määritelmään riippumatta siitä, mikä niiden juridinen asema yhteiskunnassa on.Perheterapia soveltuu hyvin hoidoksi kun:

–Perhe on kohdannut vastoinkäymisen, jolla on vaikutusta koko perheeseen (esim. avioero, uusperheen sopeutumisen haasteet, sijaisvanhemmuuteen liittyvät ongelmat/haasteet, perheenjäsenen kuolema, jatkuva riitely, vuorovaikutuksen ongelmat, turvattomuuden kokeminen, taloudellisen tilanteen äkillinen muuttuminen, muutto toiselle paikkakunnalle ja muuton mukanaan tuomat sopeutumishaasteet jne.)
– Perheenjäsenen elämän muutos, jolla on vaikutusta perheeseen (esim. päihteiden käytön lisääntyminen, perheenjäsenen sairastuminen, jomman kumman vanhemman työttömyys, lasten kehitykselliset tai elämäntilanteeseen liittyvät ongelmat, parisuhteen ongelmien heijastuminen muuhun perheeseen jne.).


Kun lapsi sairastuu: Vanhempien ohjaus

Vanhempien ohjaus on tarkoitettu vanhemmille, joiden lapsi käy omassa psykoterapiassa.Tapaamisissa vanhemmat voivat mm. pohtia omia tunteitaan, ajatuksiaan ja toimintatapojaan liittyen vanhemmuuteen sekä lapsen omaan psykoterapiaan. Vanhempien ohjaus toimii vanhempien tukena lapsen tai nuoren oman terapiaprosessin rinnalla.

Vanhempien ohjauskäynnit eivät ole vanhempien psykoterapiaa vaan vanhemmuutta tukevaa ja vahvistavaa keskusteluapua. Kannattaa jutella perhettänne hoitavan lääkärin kanssa lapsen hoitoa pohtiessanne perheterapiamahdollisuudesta, jonka avulla saadaan parhaiten koko perheen tuki lapsen psykoterapeuttiseen hoitoon.


Riippuvuudet

Riippuvuuksien hoidon kannalta on tärkeää tiedostaa, että ihminen on psykofyysissosiaalinen kokonaisuus ja myös riippuvuus vaikuttaa usein kaikilla näillä alueilla. Riippuvuuksien hoitoon liittyvissä terapeuttisissa keskusteluissa ei keskitytä vain sen pohtimiseen, kuinka asiakas kykenisi pidättäytymään riippuvuudestaan. Kaikille riippuvuuksille on tyypillistä, että niiden välitöntä mielihyvää tuottavasta vaikutuksesta huolimatta pitkällä aikavälillä ne laskevat hyvinvointia ja henkilön kykyä selviytyä arjesta. Vaikeuksien lisääntyessä ahdistus myös lisääntyy ja tällöin myös riippuvuus vahvistuu henkilön ollessa kyvytön säätelemään ahdistustaan muutoin kuin riippuvuuteen liittyvällä toiminnalla.

Pysyvämmän riippuvuudesta irtautumiseen tähdättäessä on tärkeä tukea asiakkaan hyvinvointia laaja-alaisesti kaikilla em. osa-alueilla. Riippuvuutta hoidetaan tunnepuolen sairautena. Onnistuneen hoidon kannalta keskeistä on terapeutin ja asiakkaan yhteistyö ja tämän toteuduttua asiakkaan halu sitoutua hoitoon.

Läheisriippuvuus

Läheisriippuvainen murehtii itsensä sairaaksi toisen puolesta ja pelkää tulevansa hylätyksi. Kun ongelman tunnistaa, sitä voi alkaa purkaa. Läheisriippuvuudesta ei kärsitä vain päihdeperheissä, vaan myös muissa ihmissuhteissa, joissa esiintyy narsismia, vastuuttomuutta, käytöshäiriöitä, henkistä tai fyysistä väkivaltaa, psyykkistä sairautta tai jyrkkää uskonnollisuutta.

Usein näissä ihmissuhteissa on kiellettyä nostaa esiin ristiriitoja ja ongelmia, ilmaista tunteita, keskustella rehellisesti, leikkiä, hassutella, olla heikko ja epätäydellinen. Läheisriippuvainen kokee olevansa muiden armoilla.


Läheisriippuvuus voi olla ongelmasi jos:


  • tunnet mielihyvää, kun toinen tarvitsee sinua. Pelkäät tulevasi hylätyksi, jos et ole tarpeellinen muille.

  • ahdistut, tunnet sääliä ja syyllisyyttä muiden ongelmista ja koet olevasi velvollinen auttamaan. Tämän vuoksi pyrit kontrolloimaan ihmisiä ja tilanteita, jotta ihmiset käyttäytyisivät ja asiat menisivät mielesi mukaan

  • ahdistut, tunnet sääliä ja syyllisyyttä muiden ongelmista ja koet olevasi velvollinen auttamaan. Tämän vuoksi pyrit kontrolloimaan ihmisiä ja tilanteita, jotta ihmiset käyttäytyisivät ja asiat menisivät mielesi mukaan

  • tunnet arvottomuutta, syyllisyyttä ja häpeää. Siedät huonoa kohtelua säilyttääksesi toisen kiintymyksen.

  • tunnetilasi on riippuvainen toisen tunnetilasta. Koet herkästi itsesi syylliseksi toisen ärtymykseen, kiukutteluun ja vihanpuuskiin. Elämäsi tuntuu tyhjältä ilman huolia, kaaosta tai kriisiä. Samalla tunnet olosi kiusatuksi ja painostetuksi ja syytät muita omasta jamastasi.

  • pelkäät tekeväsi virheitä, vaadit itseltäsi täydellisiä suorituksia ja odotat kiitosta. Tunnet syyllisyyttä voimakkaista vihantunteistasi ja pyrit tukahduttamaan ne.

  • ajaudut kerta toisensa jälkeen ihmissuhteisiin, joissa voit huonosti. Etsit rakkautta ja hyväksyntää ihmisiltä, jotka eivät pysty rakastamaan. Sinulla on taipumus muihin riippuvuuksiin, kuten työnarkomaniaan, liikasyömiseen tai alkoholismiin.


Työnohjaus
työnohjauspalvelut Marita Huuskonen

Työnohjauksen tarkoituksena on työyhteisön toiminnan kehittäminen ja työntekijän ammattitaidon syventäminen. Työnohjausprosessissa tarkastellaan työtä, työyhteisöä, organisaatiota ja omaa itseä työntekijänä. Näkökulmina tarkastelussa ovat ajatukset, kokemukset, kysymykset, tunteet ja ideat.

Työnohjauksen tavoitteena on tuottaa oivalluksia, ymmärrystä ja lisätä tietoa ja taitoa suhteessa työhön, itseen ja työyhteisöön. Vaikka päämääränä onkin perustehtävän selkiyttäminen ja rationaalisten puolten tukeminen, työnohjaus auttaa myös ymmärtämään tiedostamattomien ja irrationaalisten tekijöiden merkityksen työntekijässä ja työyhteisössä.

Työnohjaus on säännöistä ja systemaattista työtä. Siihen sisältyy vuorovaikutus-, oppimis- ja ongelmanratkaisuprosesseja. Työnohjaus ei ole terapiaa, työhön perehdyttämistä, työhön opastusta, koulutusta, jutustelua tai rupattelua – vaan tavoitteellista toimintaa. Siinä on tärkeää. että käsiteltävät asiat nousevat ohjattavien työtilanteesta. Kullakin työnohjaukseen osallistuvalla on oikeus ja velvollisuus ilmaista itseään ja omia näkemyksiään.

Työnojausta voidaan soveltaa eri muodoissa:

- yksilökohtaisesti
- työyhteisötasolla tai ryhmäkohtaisesti, esim. johtoryhmät, esimiehet ja asiantuntijat

Hinnasto

Psykoterapia (yksilö)

45 min. 80€
60 min. 95€
90 min. 140€

Perheterapia

(kela-korvattavuus)
60 min. 95€
90 min. 145€

Vanhempainohjaus

(kela-korvattavuus)
90 min. 145€

Pariterapia

60 min. 100€
90 min. 145 €

Työnohjaus

Yksilötyönohjaus: 45 min. 100 €+alv, 60 min 120 €+alv
Ryhmätyönohjaus: 220€+alv/90 min (2-5 henkilöä)
Huom! KHO:n päätös 2.10.2014 T 2934: Psykoterapeutin toiselle terveyden- huollon ammattilaiselle antama, yksittäiseen potilaiseen liittyvä työnohjaus on arvonlisäverotonta terveyden- ja sairaanhoitopalvelua.Yhteystiedot ja ajanvaraus

Marita Huuskonen

Puh. 044 2317208
Email: malla.huuskonen{at}gmail.com


Vastaanotto

Uusikatu 57-59
90120 Oulu


Sähköinen ajanvaraus psykoterapikulman verkkosivuilta (psykoterapiakulma.fi).
Voit siirtyä sivustolle alla olevasta linkistä

psykoterapiakulma.fi
Peruutukset tai ajan vaihto

Kuluitta viimeistään edellisenä päivänä klo. 16.00 mennessä. Voit ottaa yhteyttä sähköpostiini tai soittamalla numerooni 044 2317208.